Lög Umhyggju

Lög Umhyggju félags langveikra barna 

 

I. kafli

Heiti félags, heimili og hlutverk

1. gr.

Félagið heitir Umhyggja – félag langveikra barna, hér eftir nefnt félagið eða Umhyggja.

2. gr.

Skrifstofa, heimilisfang og varnarþing þess er í Reykjavík.

3. gr.

Félagið er samtök foreldra og foreldrahópa barna með langvinna sjúkdóma, fagfólks og einstaklinga sem gæta vilja hagsmuna langveikra barna og fjölskyldna þeirra.

Félagið er ekki rekið í hagnaðarskyni.

4. gr.

Hlutverk félagsins er að gæta hagsmuna langveikra barna og fjölskyldna þeirra í hvívetna. Að standa vörð um og fara með réttindi langveikra barna gagnvart stjórnvöldum og öðrum. Vera í samvinnu við tengd hagsmunafélög jafnt innanlands sem utan.

Hlutverk félagsins er jafnframt að styðja við Styrktarsjóð langveikra barna. Stjórn félagsins tilnefnir einstaklinga í stjórn sjóðsins og ber framkvæmdastjóri Umhyggju ábyrgð á fjárvörslu sjóðsins. Um styrktarsjóðinn gildir skipulagsskrá, staðfest samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa skv. staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1998.

5. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að:

1. Efla og styrkja tengsl fagfólks og foreldra langveikra barna.

2. Stuðla að upplýsingamiðlun milli foreldrahópa langveikra barna.

3. Auka skilning stjórnvalda og almennings á vandamálum og þörfum langveikra barna og fjölskyldna þeirra.

4. Koma á fót sálfélagslegu stuðningskerfi fyrir langveik börn og fjölskyldur þeirra.

5. Halda málþing og fundi um málefni langveikra barna og fjölskyldna þeirra.

6. Efla og styrkja Styrktarsjóð Umhyggju og styðja stjórn hans og úthlutunarnefnd í hvívetna.

7. Beita hverjum þeim aðgerðum sem grípa þarf til svo félagið sinni sem best hlutverki sínu.

 

  II. kafli

Aðilar í félaginu

6. gr.

Eftirtaldir hafa rétt til aðildar að félaginu:

1. Foreldrafélög langveikra barna. Með foreldrafélagi er átt við félag með eigin lög sem foreldrar hafa stofnað um hóp barna með ákveðinn sjúkdóm eða sjúkdóma eða skyld vandamál.

2. Foreldrar langveikra barna.

3. Fagfólk, þ.e. heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem áhuga hafa á málefnum langveikra barna.

Nú óskar foreldrafélag eða einstaklingur eftir aðild að félaginu og nýtur viðkomandi félagsréttinda er stjórn hefur gengið úr skugga um að hann fullnægi skilyrðum til inngöngu í félagið.

Foreldrafélög sem eru aðilar að félaginu eru öll jafnrétthá, án tillits til stærðar.

7. gr.

Þeir sem ekki hafa greitt félagsgjöld í tvö ár í röð teljast ekki lengur félagsmenn.

8. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Árgjald félagsins er ákveðið á aðalfundi ár hvert. Einstaklingar greiða eitt árgjald en foreldrafélag þrjú árgjöld.

Kostnaður við starfsemi félagsins skal greiddur með tekjum af árgjöldum og öðrum framlögum sem félaginu berast til reksturs.

 

III. kafli

Aðalfundur

9. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

Aðalfund skal halda eigi síðar en í maí ár hvert. Til aðalfundar skal boða á tryggilegan hátt með tölvupósti eða bréfi til félagsmanna og auglýsingu á heimasíðu félagsins, eða á annan sannanlegan hátt, með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara fyrir aðalfund og er hann þá lögmætur.

Tillögur um lagabreytingar skulu sendar stjórn a.m.k. þremur vikum fyrir aðalfund.

Stjórn Umhyggju skal birta eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfundinn á heimasíðu félagsins eftirtalin fundargögn:

1. Skýrslu stjórnar.

2. Tillögur til lagabreytinga ef einhverjar eru.

Framboð til stjórnar skulu sendar formanni stjórnar Umhyggju eða skrifstofu félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfundinn.

Á félagsfundi samkvæmt IV. kafla laganna er hægt að leggja fram tillögu um að boða til aukaaðalfundar. Verði hún samþykkt á fundinum er stjórn skylt að boða til aukaaðalfundar eins skjótt og mögulegt er eða í síðasta lagi innan tveggja mánaða frá þeirri dagsetningu. Um framkvæmd aukaaðalfund gilda að öðru leyti sömu reglur og um aðalfund, m.a. varðandi boðun, kjörgengi, kjör o.s.frv.

10. gr.

Rétt til áheyrnar og til þess að taka til máls á aðalfundi eiga allir sem aðilar eru að félaginu.

Þátttöku- og atkvæðisrétt á aðalfundi eiga allir aðilar að félaginu sem eru skuldlausir við félagið og hafa náð 18 ára aldri tveimur vikum fyrir aðalfund. Foreldrafélög hafa þrjú atkvæði hvert og einstaklingar eitt atkvæði hver. Einn og sami einstaklingurinn getur farið með öll atkvæði eins foreldrafélags auk þess að fara með sitt eigið atkvæði, sé hann félagsmaður í Umhyggju.

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála, nema annað komi fram í lögum þessum.

11. gr.

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin til meðferðar:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

2. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.

3. Stjórn leggur fram til samþykktar endurskoðaða reikninga félagsins.

4. Kosning stjórnar.

5. Lagabreytingar, ef einhverjar eru, sbr. 12. gr.

6. Ákvörðun árgjalds.

7. Kosning endurskoðanda.

8. Önnur mál.

Afl atkvæða ræður úrslitum mála nema annars sé getið í lögum þess. Ef atkvæði eru jöfn ræður hlutkesti.

12. gr.

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi þess. Lagabreytingar, ef einhverjar eru, skulu sendar út með fundarboði aðalfundar. Nái tillaga til lagabreytinga samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða öðlast hún gildi.

 

 

IV. kafli

Almennur félagsfundur

13. gr.

Almennir félagsfundir skulu haldnir þegar stjórnin telur þess þörf um einstök mikilvæg málefni og einnig ef henni berst um það skrifleg krafa frá a.m.k. þriðjungi félagsmanna.

Almenna félagsfundi skal boða með a.m.k. 10 daga fyrirvara en að öðru leyti gilda sömu reglur um boðun félagsfunda og aðalfundar.

14. gr.

Við afgreiðslu almennra mála á félagsfundum ræður einfaldur meirihluti atkvæða.

Um atkvæðisrétt á félagsfundi gilda sömu reglur og á aðalfundum félagsins.

 

V. kafli

Stjórn félagsins og framkvæmdastjóri

15. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð sjö mönnum, kosnum á aðalfundi skv. 9. gr., formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og þremur meðstjórnendum. Kjörgengi til stjórnarstarfa hafa félagsmenn Umhyggju sem eru skuldlausir við félagið og hafa náð 18 ára aldri tveimur vikum fyrir aðalfund.

Við það skal miðað að í stjórn sitji þrír foreldrar langveikra barna, þrír fagaðilar og einn sem telst til áhugamanna um málefni langveikra barna.

Formaður Umhyggju getur aldrei samtímis verið formaður aðildarfélags Umhyggju.

Kjörtímabil hvers stjórnarmanns skal vera tvö ár. Enginn stjórnarmaður skal sitja lengur en átta ár í stjórn félagsins. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins á milli aðalfunda.

16. gr.

Stjórn félagsins ræður málefnum félagsins með þeim takmörkunum er lög þessi setja.

Hún tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Hún skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum og er undirskrift formanns og gjaldkera nægileg til þess.

17. gr.

Stjórnarfundi skal boða með tryggilegum hætti og að jafnaði með viku fyrirvara, ef unnt er. Stjórnarfundi skal halda eins oft og formaður telur nauðsynlegt en þó ekki sjaldnar en á tveggja mánaða fresti. Ennfremur skal halda stjórnarfund ef a.m.k. fjórir stjórnarmenn óska þess.

Stjórnarfundur er ályktunarfær ef fjórir stjórnarmenn, þar með talið formaður eða varaformaður, sækja fund hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns (varaformanns) úrslitum.

Formaður stjórnar fundum og varaformaður í forföllum hans.

Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

18. gr.

Stjórn félagsins er heimilt að ráða framkvæmdastjóra með prókúru og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins í samræmi við þær reglur sem honum eru eða verða settar af stjórn félagsins eða samkvæmt samþykktum þessum. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggum hætti.

Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með starfsmannahaldi en skal hafa samráð við stjórnina um ráðningu og uppsögn helstu lykilmanna.

 

VI. kafli

Ýmis ákvæði

19. gr.

Nú kemur fram tillaga um það að félaginu skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytinga, sbr. 12. gr.

Ef samþykkt verður að slíta félaginu skulu eignir þess renna til barnadeilda sjúkrahúsanna í landinu.

***

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi Umhyggju 29. mars 2017. Breytingar voru gerðar á aðalfundum Umhyggju 4. apríl 2019 og 2. júní 2022.